Obchodní podmínky

 
Obchodní podmínky plakátovací služby www.plakatyneratovice.cz
 
 
1 - Úvodní ustanovení
a) zhotovitel je podle těchto obchodních podmínek (dále jen „podmínky“) Společenský dům Neratovice, Nám. Republiky 1399, 277 11 Neratovice, IČ: 49520423
b) objednatelem je podle těchto podmínek každá právnická nebo fyzická osoba, která si formou vyplnění této objednávky - smlouvy  o výlepu plakátů prostřednictvím plakátovací služby www.plakátyneratovice.cz  objedná u zhotovitele výlep plakátů.
c) objednávka - smlouva  musí obsahovat název nebo jméno objednatele, jeho adresu, IČ, RČ nebo ČOP, počet, velikost a počet předávaných plakátů,  název kampaně, dobu trvání výlepu, podpis a případně razítko. 
d) plakátovací plochy (dále jen „plochy“) jsou podle těchto podmínek plochy specifikované ve formuláři objednávky - smlouvy o výlepu plakátů prostřednictvím plakátovací služby www.plakatyneratovice.cz (dále jen „smlouvy“), na které se lepí plakáty normalizovaného formátu A4 až A0. Plakáty se lepí tam kde je volné místo.
  
2 – Výlep
a) plakáty jsou přijímány k výlepu v počtu a na období specifikovaném ve smlouvě. Musejí být vyrobeny z papíru určeného pro plakátování (přijímajícího vodní roztok s tapetovacím škrobovým lepidlem) a potištěny barvami odolnými povětrnostním vlivům včetně slunečního záření.
b) objednávky výlepů přijímá objednatel v místě svého sídla (dále jen „sběrné místo“) v pondělí až pátek  od 7:00 do 20:00. 
c) standardními výlepovými dny jsou úterý a pátek. Vzhledem k možnosti nepříznivého vlivu počasí nebo většímu množství lepených plakátů si zhotovitel vyhrazuje právo tolerance jednoho dne pro uskutečnění výlepu. Objednatel má možnost objednat si provedení  expresního výlepu za příplatek +250,-Kč. V takovém případě se  výlep provede do 24 hodin od objednání.
c) uzávěrka příjmu objednávek s výlepem ve standardní výlepový den je stanovena zhotovitelem na 1 den před standardním výlepovým dnem.
d) je-li dnem  výlepu státní svátek, tento výlep se uskuteční až v následující výlepový den.
e) v ceně výlepu je též možnost výlepu případných "přelepek" v počtu max 1 "přelepka" na jeden vylepený plakát. 
f) speciální umístění plakátu na ploše není prováděno. Výlep jen na některých plochách, vybraných objednatelem ve smlouvě, je prováděn za příplatek +150,-Kč 
g) formát plakátu se kontroluje při přijímání plakátů, pokud jeden z rozměrů plakátu přesahuje normou daný rozměr je vždy účtován formát větší.
  
3 - Ceny a platby
a) zhotovitel přijímá úhradu ceny výlepu v hotovosti, vkladem na účet, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Cena se vypočítá dle ceníku platného v den přijetí objednávky. 
b) dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den fakturace nebo den přijetí hotovostní platby nebo den skončení kampaně - dle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. 
c) pro případ prodlení s úhradou ceny kampaně se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Objednatel uhradí dodavateli veškeré náklady spojené s případným vymáháním neuhrazené ceny kampaně včetně nákladů na právní zastoupení a nákladů soudního či obdobného řízení. 
d) dnem přijetí úhrady ceny zakázky se rozumí den přijetí hotovosti dodavatelem nebo připsání ceny na bankovní účet. 
e) cena uvedená v ceníku dodavatele v den přijetí objednávky od objednatele je sjednanou cenou za poskytnutou službu.
  
4 - Záruka, odpovědnost a reklamace
a) zhotovitel realizuje zakázky v souladu s těmito podmínkami, případně s dalšími ujednáními s objednatelem. Za takovouto realizaci odpovídá.
b) zhotovitel nepřebírá odpovědnost za znehodnocení plakátů jejichž materiál a barvy neodpovídají účelu plakátování (viz. bod 2a těchto podmínek) a také za znehodnocení způsobená povětrnostními vlivy (živelné pohromy) a znehodnocení třetí osobou (vandalismus).
c) zhotovitel zaručuje objednateli, že provádí průběžnou kontrolu stavu vylepených plakátů. Poškozené plakáty dodavatel opravuje, avšak pouze tehdy, dodá-li objednatel zhotoviteli s objednávkou zároveň náhradní plakáty pro zajištění těchto oprav – nejméně 10%, lépe 30 % navíc. Opravy plakátů provádí dodavatel bezplatně. Nedodá-li objednatel dodavateli náhradní plakáty v souladu s tímto bodem podmínek, pak ztrácí nárok na bezplatnou opravu plakátů po dobu trvání kampaně, nárok na případnou slevu z ceny nebo náhradu škody. 
d) zhotovitel, v případě že obdržel u dlouhodobých výlepů náhradní plakáty, provádí přelepy poškozených plakátů bezplatně a to vždy při každém dalším pravidelném standardním výlepovém dni.
e) objednatel odpovídá za obsahovou stránku plakátů. Bude-li obsah odporovat právním předpisům České republiky, zhotovitel zakázku odmítne bez nároku objednatele na odškodnění.
f) objednatel má právo na vrácení nevyužitých plakátů, pokud o to průkazně při zadání výlepu požádal.
g) reklamace týkající se provedení kampaně musí objednatel uplatnit pouze v průběhu objednaného trvání kampaně nejpozději tři dny před jejím skončením a pouze písemně (e-mailem) s uvedením přesného popisu a místa závady (číslo plochy, ulice). Na reklamace uplatňované po  termínu objednaného trvání výlepu nebude zhotovitelem brán zřetel. Nebude-li zhotovitel objednatelem v průběhu kampaně prokazatelně písemně upozorněn na závady v provedení, má se za to, že kampaň byla provedena řádně dle sjednaných podmínek. Pozdější reklamace (po přelepení) nemůže být akceptována.
h) zhotovitel, vzniknou-li neodstranitelné (prokázané) závady, zajistí pro objednavatele následný bezplatný výlep (v odpovídající délce), resp. provede příslušné finanční vyrovnání (vrácení peněz).

5 - Dotovaný - partnerský výlep (pouze pro Neratovické školy a Neratovické zapsané spolky - O.S.)
Podmínky této dotované formy výlepu jsou následující:
a) subjekt je školou (mateřskou, základní, střední)
b) subjekt je zapsaným spolkem (občanské sdružení) s právní subjektivitou, přiděleným IČ a sídlem na území města Neratovice
c) počet plakátů pro tento druh výlepu je omezen na jeden kus / jedna plocha, formát max. A3, délka kampaně - max. 14 dnů
d) pokud objednávka, na kterou se vztahují pravidla dotovaného výlepu přesáhne byť v jediném parametru výše uvedené omezení (počet kusů, formát, délka kampaně), je cena výlepu vypočtena dle běžného ceníku služby a snížená o 20 procent (sleva).

 
6 - Závěrečná ustanovení
a) případné spory budou řešeny především jednáním obou stran, až poté soudně.
b) tyto podmínky zhotovitel zveřejňuje ve sběrném  místě výlepu plakátů a na webových stránkách www.plakatyneratovice.cz 
c) Objednatel vyjadřuje objednáním výlepu, že se podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
d) smlouva o výlepu plakátů je uzavřena okamžikem přijetí hotovosti  resp. připsáním částky za objednaný výlep na BÚ zhotovitele.
e) smlouva o výlepu plakátů zaniká uplynutím doby v objednávce - smlouvě sjednané pro provedení plakátovací kampaně.